กติกาและเงื่อนไข

เงื่อนไขกิจกรรม

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่รับประทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสึโบฮาจิทุกสาขา ครบทุกๆ 1,000 บาท / ใบเสร็จ (ก่อนหักส่วนลด) แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้น (จำนวน 1 คูปอง) โดยมีสิทธิ์จับคูปองลุ้นรับของรางวัล
2. ผู้ร่วมกิจกรรมเฉพาะรับประทานอาหารที่ร้าน และ ซื้อกลับบ้านเท่านั้น (ยกเว้นการสั่งซื้อผ่านเดลิเวอรี่)
3. ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 เมษายน 2566 (เวลา 23.59 น.)
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ทาง Facebook Tsubohachi Thailand
5. กติกาและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล ดังนี้ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องศึกษากติกาและเงื่อนไขกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ
6. เกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อ และการตัดสินใจอื่นๆ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
7. ของรางวัลในรายการนี้ คือ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินไทย ไปกลับกรุงเทพฯ-โตเกียว จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 250,000 บาท ช่วงเวลาการเดินทาง: ออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 และสามารถเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (*กรณี ณ วันที่จองตั๋ว ราคาตั๋วเครื่องบิน เกินจากที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างของตั๋วที่เกิดขึ้นเอง)
8. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
9. ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
10. ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยหากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
11. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรม ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของผู้จัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ และไม่สามารถเดินทางร่วมกับผู้ที่ได้รับของรางวัลได้
13. เมื่อร่วมกิจกรรมถือว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับในกติกาของกิจกรรมนี้แล้ว

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. ผู้ได้รับประกาศรายชื่อเป็นผู้โชคดี ต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตนผ่านทาง Messenger Facebook Tsubohachi Thailand ภายใน 10 วัน สิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 (23:59 น.)
2. ของรางวัล คือ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินไทย ไปกลับกรุงเทพฯ-โตเกียว จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 250,000 บาท ช่วงเวลาการเดินทาง: ออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 และสามารถเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (*กรณี ณ วันที่จองตั๋ว ราคาตั๋วเครื่องบิน เกินจากที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างของตั๋วที่เกิดขึ้นเอง)
3. หากผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการรับรางวัล
4. หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเกิดขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยของสายการบิน เป็นต้น ผู้โชคดีจะต้องดำเนินการชำระเอง
5. บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล และนัดหมายการรับรางวัล โดยผู้โชคดี จะต้องนำหลักฐานอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือแจ้งความประสงค์ไม่รับรางวัลกับผู้ดูแลกิจกรรม ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปจะได้รับรางวัลแทน
6. กรณีมารับของรางวัลด้วยตัวเอง สมาชิกผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรงกับชื่อของสมาชิกผู้โชคดี หรือกรณีมอบอำนาจแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกผู้โชคดีผู้มอบอำนาจ และผู้รับอำนาจ มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วย ทั้งนี้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัลด้วยตนเอง ภายในไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้แก่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว
7. ผู้โชคดี ต้องแจ้งยืนยันการเดินทางภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 - 23 มิถุนายน 2566 เท่านั้น
8. จับรางวัลวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 47/569-576 ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
9. คณะกรรมการผู้จับรางวัล 1. คุณพอลล์ กาญจนพาสน์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 2. คุณอิซาโอะ ยามากุจิ (Executive Japanese Chef)
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายประกาศใช้บังคับ (ถ้ามี) โดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบของรางวัล จนกว่าสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมด และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กำหนดจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
11. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้ร่วมเดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง และต้องมีคุณสมบัติหรือไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น รวมถึงจะต้องเดินทางภายใน วัน เวลา และสถานที่ และ/หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กำหนดเท่านั้น
12. ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
13. ตั๋วเครื่องบินที่ออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง - ผู้เดินทาง และ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
14. ผู้โชคดียินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
16. บริษัทฯ สามารถจัดการหรือนำของรางวัลที่ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลที่ไม่มีผู้รับไปใช้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดยจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเทียบเท่าของรางวัลตามที่ประกาศไว้
19. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการเดินทางในกรณี อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ,เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมืองหรือเหตุการณ์ใดๆที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางออกนอกประเทศ
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการร่วมกิจกรรม หรือ ยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
21. ในกรณีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ใบอนุญาตเลขที่ 16/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี